Хүчирхийллийн тухай ярих

Сургуулийн сэтгэл судлаачдын үндэсний холбооноос хүүхэдтэйгээ хүчирхийллийн талаар ярихдаа ашиглах зарим нөөцийг доор харуулав.