Өмчийн

Сургуулийн зөвлөл 30 оны 20-р сарын 2020-ны өдөр дөрвөн үндсэн чиглэлд засаглалыг багтаасан тэгш байдлын шинэ бодлогыг (A-2018) батлав: Засаглалын тэгш байдлын туршлага; Боловсролын тэгш байдлын дадал; Ажиллах хүчний тэгш байдлын дадал; үйл ажиллагааны тэгш байдлын дадал. Хувьцааны бодлого нь XNUMX оны намраас Сургуулийн удирдах зөвлөлийн удирдамж болгон боловсруулж эхэлсэн бөгөөд дотоод, гадаад олон оролцогч талуудын саналыг багтаасан хамтын хүчин чармайлт байв.https://www.apsva.us/diversity-equity-inclusion/.

Тэгш байдал ба тэгш байдал