Nói về bạo lực

Dưới đây là một số tài nguyên từ Hiệp hội Quốc gia các nhà Tâm lý học Học đường mà bạn có thể sử dụng khi nói chuyện với con mình về bạo lực.