Họp Ban Giám hiệu / Họp Tổ chức

Truyền thuyết và thông tin cơ bản về các cuộc họp của Hội đồng quản trị được đăng trên BoardDocs khi chúng có sẵn.

Truyền thuyết có thể thay đổi mà không cần thông báo trước và công chúng được khuyến khích kiểm tra trang web trước để xác nhận chi tiết hoặc thay đổi.

Bấm vào đây để đăng ký phát biểu tại cuộc họp Hội đồng quản trị. Truy cập trang web Cuộc họp của Hội đồng quản trị để biết danh sách tất cả các ngày họp sắp tới.

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể được xem trực tiếp trên mạng hoặc trên Kênh 70 hoặc Kênh 41 của Verizon.

Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với Văn phòng Hội đồng Nhà trường theo số 703-228-6015 hoặc school.board@apsva.us

Thêm sự kiện này vào Lịch Google Thêm sự kiện này vào iCal xuất khẩu

Chi tiết

Bắt đầu:

Kết thúc: