Thông tin chung

đọc

Giờ học:

Ngày học 8: 25 sáng - 3: 06 chiều
Thời gian phát hành sớm 12: 51 chiều
Chương trình ngày mở rộng 7:00 - 8:25 sáng và 3:06 - 6:00 chiều
Câu lạc bộ sau giờ học và làm giàu 3: 15 - 4: 15 chiều

Các số quan trọng:

Văn phòng chính 703-228-6290
Dòng điểm danh 703-228-6292
Ngày kéo dài 703-228-7677
Clinic 703-228-7676

Dân số Trường học:

Tổng số sinh viên đăng ký, PreK-5: 620

Học sinh nhận hỗ trợ tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai, K-5: 26%

Số lượng ngôn ngữ được nói: 22

Dân số Thiểu số: 65%

Tổng số giảng viên: 54

Tổng quản trị viên: 2

Giáo viên có bằng Thạc sĩ trở lên: 91.5%