Thông tin chung

Logo ATS

Giờ học:

Ngày học 7: 50 sáng - 2: 40 chiều
Thời gian phát hành sớm 12: 20 chiều
Chương trình ngày mở rộng 7:00 - 7:50 sáng và 2:40 - 6:00 chiều
Câu lạc bộ sau giờ học và làm giàu 2: 40 - 3: 40 chiều

Các số quan trọng:

Văn phòng chính 703-228-6290
Dòng điểm danh 703-228-6292
Ngày kéo dài 703-228-7677
Clinic 703-228-7676

Dân số Trường học:

Tổng số sinh viên đăng ký, PreK-5: 655

Học sinh nhận hỗ trợ tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai, K-5: 34%

Số lượng ngôn ngữ được nói: 24

Dân số Thiểu số: 66%

Tổng số giảng viên: 55

Tổng quản trị viên: 2

Giáo viên có bằng Thạc sĩ trở lên: 91.5%