Lớp học đáp ứng

lớp học đáp ứng

Tại ATS, chúng tôi sử dụng Phương pháp tiếp cận Lớp học đáp ứng để giảng dạy. Các nhà giáo dục có trách nhiệm tin rằng các chương trình giảng dạy về xã hội và học thuật đều quan trọng như nhau. Chúng tôi cũng tin rằng cách trẻ học cũng quan trọng như những gì chúng học được và sự phát triển nhận thức lớn nhất xảy ra thông qua tương tác xã hội. Là một cộng đồng lớp học, chúng tôi sẽ phát triển một môi trường nơi mọi người có thể học hỏi, cảm thấy an toàn, cảm giác thân thuộc và ý nghĩa, và vui vẻ. Các kỹ năng xã hội về khẳng định, hợp tác, trách nhiệm, đồng cảm và tự chủ đã được chứng minh là rất quan trọng trong việc phát triển một môi trường học tập hiệu quả và đã được chứng minh là có thể làm tăng thành tích của học sinh.