Biểu mẫu yêu cầu trợ giúp Tech @ ATS

Biểu mẫu yêu cầu trợ giúp Tech @ ATS

Hình ảnh trợ giúp

Vui lòng nhấp vào liên kết dưới đây để gửi yêu cầu trợ giúp. Yêu cầu trợ giúp kỹ thuật và tích hợp

Khi hoàn thành yêu cầu trợ giúp, hãy đảm bảo cung cấp càng nhiều thông tin càng tốt. Điều này giúp người thích hợp được chỉ định dễ dàng nhận được sự trợ giúp của bạn nhanh nhất có thể.