Lớp ba

Ảnh không có hình          Ảnh không có hình

Maureen Boucher, Giáo viên                     Alexis Marsella, Giáo viên

Ảnh không có hình          Ảnh không có hình

Heather Blake, Giáo viên                           Jenna tình yêu, Giáo viên

Ảnh không có hình

Nephie Snider, Giáo viên

Karen Lewis
Karen Lewis, Trợ lý Giáo dục Đặc biệt